Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и първо заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 март 2022 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 80 относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.
2. Докладна записка с вх.№ 93 относно даване на съгласие за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ - 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.
3. Докладна записка с вх.№ 114 относно даване на съгласие за участие на „Медицински център I” Каварна ЕООД в Национално сдружение на медицинските центрове в малките общини.
4. Докладна записка с вх.№ 77 относно даване на съгласие за безвъзмездно ползване на спортни обекти – публична общинска собственост в полза на спортните клубове по чл.12 от ЗФВС.
5. Докладна записка с вх.№ 112  относно избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010г. – 2020г.
6. Докладна записка с вх.№ 113 относно избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общинските жилища на Община Каварна.
7. Докладна записка с вх.№ 83 относно одобряване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна.
8. Докладна записка с вх.№ 99 относно допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X и XI в кв. 8 и УПИ XI и XII в кв. 13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед обявената Епидемична обстановка и Заповед № РД-01-125/ 09.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.