Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 04 август 2022 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
1.Докладна записка с вх. №381 относно одобряване на частично изменение в структурата на общинска администрация и дейности към нея.
2. Докладна записка с вх. №372 относно приемане на проект за изменение на Правилника за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна.
3. Докладна записка с вх. №391 относно приемане на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Каварна.
4. Докладна записка с вх. №388 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
5. Докладна записка с вх. №374 относно намерение за кандидатстване на община Каварна с проект по  ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“.
6. Докладна записка с вх. №365 относно безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост.
7. Докладна записка с вх. №370 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост село Вранино.
8. Докладна записка с вх. №371 относно отдаване под наем на общински терени с цел инсталиране и опериране на АТМ-и/ банкомати.
 9. Докладна записка с вх. №358 относно прекратяване на съсобственост на поземлен имот в град Каварна, община Каварна.
10. Докладна записка с вх. №359 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Могилище, община Каварна.
11. Докладна записка с вх. №375 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село  Камен бряг, община Каварна. 
12.Докладна записка с вх. №387  относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна, чрез изкупуване на частта на съсобствениците.
13. Докладна записка с вх. №394 относно бракуване на движими вещи – частна общинска собственост.
14. Докладна записка с вх. №378 относно приемане на Годишен финансово отчет за 2021 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.
 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общинския съвет