Четиридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 часа

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 юни 2022 година от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № 313 относно приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2022 – 2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
 2. Докладна записка с вх. № 321 относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич.
 3. Докладна записка с вх. № 312 относно предложение за закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Култура и Домашен патронаж“, община Каварна.
 4. Докладна записка с вх. № 329 относно промяна характера на общинска собственост от публична в частна, на имот представляващ самостоятелен обект в сграда.
 5. Докладна записка с вх. № 328 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 6. Докладна записка с вх. № 311 относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи. 
 7. Докладна записка с вх. № 315 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна.
 8. Докладна записка с вх. № 319 относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности на територията на община Каварна.
 9. Докладна записка с вх. № 290 относно учредяване на право на ползване.
 10.  Докладна записка с вх. № 310 относно предложение за бракуване и преоценка на движими вещи – частна общинска собственост.
 11.  Докладна записка с вх. № 316 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.
 12.  Докладна записка с вх. № 320 относно разрешение за поставяне на преместваем обект.
 13.  Докладна записка с вх. № 314 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на външен (захранващ) водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.
 14.  Докладна записка с вх. № 317 относно приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.12.2021 г. – 31.05.2022 г.

 

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна