Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 31 март 2022 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 167 относно отмяна на решение № 428 по Протокол № 40 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 07.03.2022г.

2. Докладна записка с вх.№ 151 относно приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

3. Докладна записка с вх.№ 156 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

4. Докладна записка с вх.№ 131 относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

5. Докладна записка с вх.№ 164 относно даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения  и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

6. Докладна записка с вх.№ 157 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2022/2023г.

7. Докладна записка с вх.№ 150 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2022г.

8. Докладна записка с вх.№ 153 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022г.

9. Докладна записка с вх.№ 162 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 163 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 152 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ 154 относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх.№ 155 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

14. Докладна записка с вх.№ 147 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

15. Докладна записка с вх.№ 148 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 149 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 158 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

18. Докладна записка с вх.№ 159 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

19. Докладна записка с вх.№ 160 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

20. Докладна записка с вх.№ 161 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

21. Докладна записка с вх.№ 123 относно даване на съгласие за изразяване на подкрепа от страна на общинския съвет на инициативата на Сдружение в обществена полза „За туризма на Калиакра“ за провеждане и организиране на фестивала „Джулай Морнинг“ – 2022г., в землището на с. Камен бряг.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената епидемична обстановка, гражданите на община Каварна ще бъдат допускани спрямо заповед на министъра на здравеопазването с №РД-01-138/17.03.2022 за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01- 991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022г. 

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.