Профил на купувача

Обща информация

Кметът на община Каварна е публичен възложител на обществени поръчки по чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата на чл.7 от ЗОП възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. С изключение на горното, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от съответния…