Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

ПС-08-2020/12.06.2020г. за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 12 юни 2020 г. 15:51:57

ПС-08-2020/12.06.2020г.за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет  „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“ 

ПС-07-2020/12.06.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 12 юни 2020 г. 14:03:06

ПС-07-2020/12.06.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

ПС-06-2020/12.06.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: Улична канализация по ул. ,,Сава Ганчев", в участъка от ул. ,,Марица" до ул. ,,Васил Левски"; Улична канализация по ул. ,,Еранос", в гр. Каварна; Улична канализация по ул. ,,Райко Даскалов", от ул. ,,Шипка" до ул. ,,Сава Ганчев", гр. Каварна“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 12 юни 2020 г. 11:36:25

 ПС-06-2020/12.06.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва:  Улична канализация по ул. ,,Сава Ганчев", в участъка от ул. ,,Марица" до ул. ,,Васил Левски";  Улична канализация по ул. ,,Еранос", в...

ПД-01-2020/12.06.2020г. - Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0106-С01 от 13.05.2019г.

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 12 юни 2020 г. 11:10:18

ПД-01-2020/12.06.2020г. - Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...

ОП-01-2020/11.06.2020г. - Открита процедура н за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия ”; Обособена позиция №2 “Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция №3 „Месо, месни продукти и риба“; Обособена позиция №4 „Плодове и зеленчуци“; Обособена позиция №5 „Тестени изделия“; Обособена позиция №6 „Варива“; Обособена позиция №7 „Консерви и захарни изделия”; Обособена позиция №8 „Бакалия“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 11 юни 2020 г. 13:05:19

ОП-01-2020/11.06.2020г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по обособени позиции:  Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия ”;  Обособена позиция №2 “Мляко и млечни продукти“;...

ПС-05-2020/09.06.2020г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 09 юни 2020 г. 14:02:11

ПС-05-2020/09.06.2020г.-- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна"

ПС-04-2020/04.05.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 04 май 2020 г. 14:26:00

ПС-04-2020/04.05.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна"

ДБПО-01-2020/29.04.2020г. - Договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 29 април 2020 г. 14:19:14

ДБПО-01-2020/29.04.2020г. - Договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ПС-02-2020/25.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 25 март 2020 г. 8:48:20

ПС-02-2020/25.03.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна".  Предмет на настоящата поръчка е строителство по инвестиционен технически проект за следните обекти: "Изграждане на обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна", представляващ трети...