Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Доставка на транспортно средство“ във връзка с реализиране дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, ДБФП № BG05M9OP001-2.040-0100-С02, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 31 декември 2019 г. 15:55:30

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, Ви отправяме покана за пазарни консултации. Предметът на пазарните консултации е определяне на реалистичност на разходите по горепосочения проект за възлагане и изпълнение на поръчка с предмет:...

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич"

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 24 септември 2019 г. 16:35:08

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване по проект  "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич", по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт,...

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич", във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 05 септември 2019 г. 15:44:04

Пазарни консултации за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич", във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...

"Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна" Трети етап –„Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна“ със ЗП=РЗП=99,70 м² и Четвърти етап - ,,Ритуална зала със ЗП=РЗП=95,70 м², алейна мрежа с площ 510,50 м²“

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 05 юли 2019 г. 14:45:36

Пазарни консултации на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна"  Трети етап –„Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка,  навес за подавки и обществена тоалетна“ със ЗП=РЗП=99,70 м² и Четвърти етап - ,,Ритуална зала със...

,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в Община Каварна“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в селата”; Обособена позиция № 2 - „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Каварна”

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 04 юли 2019 г. 16:30:58

Пазарни консултации на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет:,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и  улици  в Община Каварна“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в...

„Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 10 юни 2019 г. 12:13:29

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“, с настоящото каним всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи, или от участници на пазара, имащи интерес да предоставят оферта за строително - ремонтни работи по...

„Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна”

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 21 март 2019 г. 8:21:53

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна”, с настоящото каним всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи, или от участници на пазара, имащи интерес да предоставят оферта за строително - ремонтни...

"Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 05 юли 2018 г. 16:46:05

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване по проект “Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”,  по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 27 юни 2018 г. 13:55:48

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни...

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 16 ноември 2017 г. 16:31:23

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост...