Профил на купувача до 01.10.2014 г.

Публична покана

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 08 септември 2014 г. 15:34:17

"Възстановяване сградата на Професионална земеделска гимназия "Кл.Арк.Тимирязев", гр.Каварна"

Съобщение

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 14 юли 2014 г. 17:11:48

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в отговор на постъпили искания за разяснение, по повод открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на народно читалище „Съгласие” – гр. Каварна", разясненията на Възложителя са публикувани към документацията за участие в откритата процедура, обявена на 30.06.2014 г., в раздел...

Съобщение

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 04 юли 2014 г. 16:58:55

Уважаеми дами и господа, На основание чл.101г, ал.3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите получени по обявената от община Каварна обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за интерактивна туристическа информационна система, изработка и внедряване на софтуер и доставка на устройства за панорамно наблюдение”, по...

Съобщение

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 04 юли 2014 г. 16:55:55

Уважаеми дами и господа, На основание чл.101г, ал.3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП , Ви уведомяваме, че отварянето на офертите получени по обявената от община Каварна обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнители за извършване на независим финансов одит по проект  „ Яйлата – античната врата на Добруджа”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна...

Съобщение

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 04 юли 2014 г. 16:55:55

Уважаеми госпожи и господа,  На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявамe, че отварянето на ценовите оферти по открита процедура с предмет : „Доставка и монтаж на оборудване за 2D цифрово кино с възможност за 3D в гр.Каварна”, ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Община Каварна, ет.2, на адрес: гр.Каварна, ул.»Добротица» 26. При...

Открита процедура

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 30 юни 2014 г. 17:45:15

"Ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на народно читалище „Съгласие” – гр. Каварна"

Публична покана

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 25 юни 2014 г. 16:50:03

„Доставка и монтаж на специализирано оборудване за интерактивна туристическа информационна система, изработка и внедряване на софтуер и доставка на устройства за панорамно наблюдение”, по проект „Яйлата – античната врата на Добруджа”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически...

Публична покана

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 23 юни 2014 г. 16:04:01

„Избор на изпълнители за извършване на независим финансов одит по проект  „ Яйлата – античната врата на Добруджа”  

Открита процедура

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 18 юни 2014 г. 17:11:58

"Експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализация Крайбрежна зона /ПС 1 и ПС 2/ гр.Каварна"

Публична покана

Профил на купувача до 01.10.2014 г. | 16 юни 2014 г. 16:01:15

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения в областта на туризма и анимацията по проект „ Яйлата – античната врата на Добруджа”