Програми и Проекти

Проект „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - КАВАРНА”, финансиран чрез МТСП – ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

01.09.2021

Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария - Каварна” финансиран чрез МТСП – Фонд „Социална закрила”. Заявления - декларации ще се приемат в работно време в деловодството на Община Каварна, ул. Добротица № 26, от 01 септември 2021 г. /сряда/ до 17 септември /петък/. Заявления ще се...

Проект „Популяризиране на културното и морското наследство в Община Каварна“

11.05.2021

    На 23.04.2021г. община Каварна сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-55 по процедура № BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство...

Проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“

30.09.2020

I. Необходимост от реализация на проекта  За изпълнението на „Плана за възстановяване на приоритетно природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи на територията на община Каварна“, в границите на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“, утвърден със заповед № РД-93/15.02.2018 г. на министъра на околната среда и водите, на 24.04.2019 г. между...

Регионална програма за заетост на област Добрич - 2020 г.

05.08.2020

I. Предпоставки и необходимост от реализация на Регионалната програма за заетост Програмата е разработена в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. Тя описва целите и ангажиментите към този момент в Община Каварна. Пазарът на труда се характеризира с по–голямо търсене на работна сила. Приоритетите в заетостта и безработицата в община Каварна са взаимосвързани и се...

Проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”

18.06.2020

    На 13.05.2020 г. Община Каварна, представлявана от кмета Елена Балтаджиева, съвместно с Министерство на околната среда и водите, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 по проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01  „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма...

,,Краткосрочната и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна“

05.06.2020

,,Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2022 г.“  ,,Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2029 г.“   Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Община Каварна е...

,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“

05.06.2020

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример...

Проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич" с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01

08.04.2020

Община Каварна стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01/10.03.2020г. на стойност 957 697.64 лв. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт,...

Проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна" с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01

08.04.2020

Община Каварна стартира проект "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01/13.05.2019г. на стойност 96 559.66 лв. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2....