Програми и Проекти

Община Каварна стартира прием на документи по проект "Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"

22.07.2019

Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура BG05М9ОР001-2.040 oт 11.06.2019 г. „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: ֍ Предоставяне на...

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

23.04.2019

Описание: Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Финансиране: Европейски съюз чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската...

Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 1 738 207.54 лв. Европейско финансиране:1 724 941.37 лв. Национално съфинансиране:13 266.17 лв. На 26.03.2018г.Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” с...

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 5 839 386.65лв. На 21.06.2018г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00685/21.06.2018г. Същият е за...

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

11.01.2018

Обща стойност на финансирането: 5 731 541,90 лева Европейско  финансиране : 5 595 768,63 лева Национално съфинансиране  :  135 773,27 лева     На 22.12.2017 г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект ...

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

11.07.2017

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Същият ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия...

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

11.07.2017

Основната цел на проекта е да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове (VIII, IX и X). За...

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

11.07.2017

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура” Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г. Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2 Бенефициент: Община Каварна Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и...

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

04.04.2017

  Резюме на проект Основни данни за проекта: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“  Наименование и код на процедурата  BG05M2OP001-3.002  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА...

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

26.01.2016

 Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат...