Програми и Проекти

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”

09.10.2009

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт” по ОП "Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се финансира изцяло от Европейския социален фонд чрез Оперативна...

Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа”

28.08.2009

Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за...

Проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”

09.07.2009

От началото на месец юни 2009 г. Община Каварна в партньорство с Кооперация „Зеленчуков рай – Каварна” и Сдружение за екология и устойчиво развитие „Гетия Понтика”, изпълнява проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”. Проектът се реализира във връзка с...

Реализирани проекти в сферата на образованието

16.04.2008

- Проект „I- клас” на Министерството на транспорта и съобщенията, чрез който във всички общински и държавни училища бяха направени и оборудвани компютърни кабинети. - Проект „Безплатни закуски” на Министерството на труда и социалната политика. Чрез това начинание на учениците от начален курс и децата от подготвителните групи на детските градини ежедневно, във всички...

МОСВ – ПУДООС

16.04.2008

Канализация по ул ”Ал.Стамболийски” – обща стойност на проекта – 900 000 лв. Завършен е втори етап на проекта, за който са усвоени 155 897 лв. През 2004 год.бе направено разширение на водопроводната мрежа в с.Божурец на стойност 119 517 лв. Министерство на финансите Брегоукрепване на нос Чиракман – завършване на буна №3 – одобрен проект на стойност 3 052 631...

„Публични инвестиционни проекти” към МФ

16.04.2008

За реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Каварна бе одобрен проект на стойност 1 325 000 лв. Работата по проекта приключи на 31.12.2006 год.

Квалификация, интеграция, заетост – достоен живот за роми чрез Център за подкрепа на земеделието Каварна

16.04.2008

В началото на м. юли 2007г. стартираха дейностите по този проект. Финансирането е по линия на програма ФАР 2004 - Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи. Общата стойност на проекта е в размер на 176 086,12 евро. Инициатор е Бизнес център Добрич,а водещ партньор е Община Каварна. Конкретната цел е да се повишат възможностите за устойчива заетост на 100 безработни лица и на 26...

Повишаване на младежката заетост в Община Каварна и/чрез подобряване на условията за квалификация на кадри в учебния център

16.04.2008

Стойността на проекта е 50 665 евро. Проектът е насочен към намаляване на безработните младежи между 18 и 29 години от Община Каварна. Продължителността му бе 7 месеца. Наети на работа бяха 30 младежи, като с техния труд се извърши ремонт на сградата на учебния център в Каварна. След подобряване на условията и лицензиране на учебния център, още много младежи ще могат да получат или ще повишат...

СИФ

16.04.2008

По линията на СИФ към МТСП бяха одобрени и реализирани няколко инфраструктурни проекта: Подменен бе водопровода по целия булевард “България”- основната входно-изходна пътна артерия в града. Трасето е с дължина 2800м. Проектът е на стойност 203 321 лв. Участието на Общината е в размер на 33 000 лв. Бе извършена рехабилитация на обект “Водопровод Помпена станция- местност Болата до с....

„Красива България”

16.04.2008

През 2004г. Община Каварна кандидатства със седем подпроекта на обща стойност 810 000 лв. Три от тях бяха одобрени и реализирани. Беше направен ремонт на Дома за възрастни с умствена изостаналост /ДВУИ/- с. Българево. Крайморска зона гр. Каварна също бе включена в списъка с обектите- изграден бе нов подход към плажа, рампа за инвалиди моста, заемаш централно място в крайморската панорама получи нов облик...