Квалификация, интеграция, заетост – достоен живот за роми чрез Център за подкрепа на земеделието Каварна

2008-3.jpg

В началото на м. юли 2007г. стартираха дейностите по този проект. Финансирането е по линия на програма ФАР 2004 - Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи. Общата стойност на проекта е в размер на 176 086,12 евро. Инициатор е Бизнес център Добрич,а водещ партньор е Община Каварна.
Конкретната цел е да се повишат възможностите за устойчива заетост на 100 безработни лица и на 26 земеделски производители от ромски произход. Община Каварна предоставя 100 дка земеделски земи, които ще бъдат превърнати в билкови масиви. В края на проекта се очаква 25 безработни да се регистрират като земеделски производители и да им се предоставят по 4 дка с трайни билкови насаждения, 10 от безработните лица ще бъдат наети на постоянна работа и  60 ще бъдат наети на временна работа
Продължителността на проекта :12 месеца. След финализирането му в Каварна има изграден и функциониращ “Център за подкрепа на земеделието” с офис, учебна зала и билкозаготвителна база със сушилня в с.Българево.