МОСВ – ПУДООС

2008.jpg

Канализация по ул ”Ал.Стамболийски” – обща стойност на проекта – 900 000 лв. Завършен е втори етап на проекта, за който са усвоени 155 897 лв.

През 2004 год.бе направено разширение на водопроводната мрежа в с.Божурец на стойност 119 517 лв.

Министерство на финансите
Брегоукрепване на нос Чиракман – завършване на буна №3 – одобрен проект на стойност 3 052 631 лв.