Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа”

Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.
Стойността на безвъзмездната помощ по проекта е в размер на 11 000 339.78 лв.
Изпълнител на СМР по проекта е „КРАМ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД  гр. София.

Проектът има за цел подобряване на качеството на живот на населението в гр. Каварна чрез повишаване на дела от населението, включено в канализационната система и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води. Посредством развитие на екологичната инфраструктурата за отпадъчни води ще се постигне опазване и подобряване на екологичното състоянието на водите в община Каварна. Подобряването на състоянието на водите ще спомогне за здравословна и благоприятна среда и социална и икономическа интеграция на населението. Подобрената инфраструктура ще повиши привлекателността, възможностите за инвестиции в района и конкурентноспособността на местната икономика. Подобряването на инвестиционния климат ще спомогне за устойчивия икономически растеж и повишаване на доходите на населението.

Основните резултати от реализирането на проекта са:
- Подобряване на битовите условия на населението и повишаване на жизнения стандарт;
- Икономическо и социално интегриране на население към развитите райони на ЕС;
- Подобряване на хигиенните и здравословните условия в участъка на интервенция;
- Стабилизиране на почвите и преодоляване на опасността от свлачищни процеси в съседния район;
- Предотвратяване на замърсяването на подпочвените води, които се използват за битово водоснабдяване;
- Подобряване на качеството на водите оттичащи се в черноморския басейн;
- Създаване на капацитет за работа по проекти и иницииране за участие в други подобни проекти.