Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт” по ОП "Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се финансира изцяло от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като общата му стойност е 319 894,88 лв. и се изпълнява в периода 24.09.2009 г. – 24.09.2010 г. Партньор по проекта е НУ”Братя Миладинови” град Каварна.
Проектът обхваща 1 515 ученици от всички училища на територията на община Каварна – СОУ”Стефан Караджа”, ОУ”Йордан Йовков”, НУ”Братя Миладинови”, ПУИ”Любен Каравелов”, ПЗГ”Кл.Арк.Тимирязев” в град Каварна, ОУ”Христо Смирненски” с.Българево, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Белгун, НУ”Христо Ботев” с.Септемврийци”, както и ученици от други населени места, които ще се включат в организираните мероприятия. Реализирането на дейностите ще стане и с дейното участие на Общински детски комплекс и Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение.
Включени са дейности, които съответстват на общите и специфични цели на Оперативната програма – подобряване достъпа до образование и превенция на отпадането от училище; развитие на нови форми на ангажираност на учениците, които  ще осмислят свободното им време и ще им предоставят нови възможности за изява. Дейностите по проекта са в унисон с приоритетите на общината, залегнали  в Плана за развитие на Община Каварна 2005-2013 г., за развитие на образованието, културата, спорта и младежките дейности и за създаване условия за развитие на младите хора.
Описание на дейностите:
1. Организиране на фолклорни танцови групи към училищата:
Ще бъдат сформирани седем фолклорни групи, които ще се водят от хореограф и музикант.  За участниците ще бъдат закупени национални носии.
2. Под надслов „Да се върнем към корените си” ще бъдат организирани 7 форми, които ще работят в продължение на девет месеца. Осигурени са ръководители и необходимите материали за работа. Формите ще се провеждат в МУЦТПО и ОДК:
• „Българско везмо”, „Фъкане” и „Плетиво” – по  3 групи
•  „Традиционна българска кухня” - 2 групи
• „Струговане” и „Грънчарство” – по  1 група
3. „Пленер на рисунката” – В рамките на 5 дни през м.V ще бъде организиран пленер на рисунката за 15 деца от Каварна и 30 от пет различни школи от страната. Осигурени са всички материали, средства за престоя на гостите, както и условия за изнесена работа в местности край Каварна.
4. Организиране и провеждане на спортни мероприятия- Осигурени са треньори, ще бъдат закупени спортни екипи, както и всички необходими спортни уреди и пособия. Предвидени са състезания и награди.
• Баскетбол – 10 групи за V-VІІІ клас и 5 групи за ученици от ІХ-ХІІ клас;
• Футбол – 7 групи за ученици от І-ІV клас;
• Тенис на маса –V-VІІІ клас – 10 групи и ІХ-ХІІ клас – 5 групи
5. Организиране и провеждане на състезание „Подвижни игри” – І-ІV клас – ще работят 7 групи с ученици от начален курс. Основната цел на тази дейност е да обхване деца, които не спортуват активно и да се бори с обездвижването им. Предвидени са състезания, закупуване на екипи, спортни уреди и пособия, награди.
6. Мероприятия за превенция на агресивното поведение – Специалисти от Общински консултативен център ще организират по модули 30 деца, които чрез различни похвати ще работят за превенция на агресията. Предвидени са разнообразни мероприятия, както и провеждане на регионална конференция.
7. Общобългарски младежки фолклорен фестивал „С България в сърцето” – В рамките на три дни деца и ученици от всички краища на България ще се съберат в Каварна, за да демонстрират своите умения. Предвидени са разнообразни съпътстващи дейности  - концерти, конкурси, надпявания, изложби, срещи с изявени творци и др.
8. Текущ ремонт на физкултурен салон – ще бъдат извършени ремонтни дейности във физкултурния салон на НУ”Братя Миладинови”.
9. Оборудване – за нуждите на дейност „Мероприятия за превенция на агресивното поведение” ще бъде закупен лаптоп
10. Информационна кампания- тя ще съпътства проекта през целия период на изпълнение на проекта, за да се осигури публичност за дейностите, целите и резултатите по проекта.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента – Община Каварна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”