Проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”

 

undefinedundefinedundefined

 

На 13.05.2020 г. Община Каварна, представлявана от кмета Елена Балтаджиева, съвместно с Министерство на околната среда и водите, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 по проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01  „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.

Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта  е в размер на 1 126 338,14 лева, от които 957 387,42 лева от Европейския фонд за регионално развитие  и  168 950,72 лева  национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът включва изпълнение на техническа рекултивация на депо за отпадъци, което се намира в землището на гр. Каварна. Ще бъдат извършени необходимите дейности, свързани с инвестиционно проектиране и проучвания, изпълнение на строителството и на необходимите за това надзорни услуги, както и дейности за информация, комуникация и управление на проекта.

В резултат изпълнението на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на депото, като ще бъдат компактирани отпадъци от площ 2,78 ха и ще бъде рекултивирана площ на депото от 0,894ха.

Ефектите от проекта ще бъдат подобряване на ландшафта, намаляване и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от човешката дейност, включително ограничаване на замърсяването на околните терени и на морския бряг.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.

Прикачени файлове