Регионална програма за заетост на област Добрич - 2020 г.

I. Предпоставки и необходимост от реализация на Регионалната програма за заетост

Програмата е разработена в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. Тя описва целите и ангажиментите към този момент в Община Каварна. Пазарът на труда се характеризира с по–голямо търсене на работна сила. Приоритетите в заетостта и безработицата в община Каварна са взаимосвързани и се отнасят до съживяване на района, решаването на демографския проблем в общината, намаляване на безработицата, привличането на инвестиции, осигуряване на заетост, насърчаване на алтернативната заетост, задържане и повишаване качеството на човешките ресурси. Чрез включване на безработните лица в програми за заетост и обучение се цели гарантиране на по-висока степен на заетост на трудоспособното население и съответно намаляване на безработните в Общината. Задача на програмата е ограничаване на високата безработица.
 
II. Цели на Регионалната програма за заетост 
 
Основна цел: Целта на регионалната програма е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила.
Специфични цели: Осигуряване на заетост за 4 месеца на 2 безработни лица.Увеличаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда. Мотивиране на обезкуражени и неактивни лица за включване в трудовия пазар и социалната общност. Да се мотивират лицата, включени в Програмата, за трудова реализация и заработване на трудови възнаграждения.
 
III. Дейности и работни места по програмата
 
Наетите 2 лица ще бъдат назначени на длъжността общ работник и ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия в с.Белгун и с.Септемврийци, общ.Каварна в дейности включващи почистване, събиране и извозване на отпадъци, окопаване и поддържане на дървесни, храстови и други насаждения, подрязване на надвиснали клони и храсти, други мероприятия по хигиенизиране.
 
IV. Финансиране на програмата
 
Средства от държавния бюджет- 6024.00 лева.
 
V. Очаквани резултати
 
В резултат на изпълнението на програмата ще бъде осигурена заетост на 2 безработни лица за 4 месеца, които ще придобият трудови навици. Чрез нейната реализация ще се постигне подобряване на облика на с. Белгун и с. Септемврийци.
 
VI. Срок за реализация на програмата
 
Начало на изпълнение на програмата - 03 август 2020 г.
Край на изпълнение на програмата - 02 декември 2020 г.
 
VII. Мониторинг
 
Системна отчетност на изпълнението на програмата по отношение на изразходването на средствата и на резултатите от реализацията, контрол по спазване на трудовата дисциплина и качеството на изпълнение на дейностите.