Проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич" с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01

Община Каварна стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01/10.03.2020г. на стойност 957 697.64 лв. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Продължителност на проекта: 36 месеца

Основната цел на проекта: Подобряване на качеството на живот в община Каварна и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение, посредством подобряване на образователната инфраструктура, съставляваща СУ„Стефан Караджа“ , гр. Каварна".

Подцели на проекта:

- Модернизиране на общинската образователна инфраструктура и подобряване на достъпа и на средата, като привлекателно място за развитие на личността, важна предпоставка за подобряване качеството на образователния процес и разглеждана като възможност за задоволяване на потребностите на населението от повишаване на резултатите от образователната дейност за подрастващото поколение, включително и нуждите от адаптирана среда за ученици със специални образователни потребности.

- Създаване на по-добри условия и по-ефективна материално-техническа база в образователната инфраструктура, като част от целите за интегрирано развитие на общината и косвено подпомагаща за минимизирането на неблагоприятните характеристики на пазара на труда в района по отношение образованост на населението и за задоволяване на неговите потребности.

- Подкрепа на дейността за личностното развитие в системата на училищното образование, осъществявана от образователните институции, базирана на специално разработени и прилагани политики, чрез подпомагане осигуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията, в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик и на ниво най - близко до мястото, където живее и учи.

- Създаване на по-благоприятна комплексна среда, осигуряваща равен достъп и повече възможности за повишаване на резултатите в образованието, допринасящо от една страна за задържане на младите хора, чрез по-добри условия за качествено и по-конкурентоспособно образование и обучение и от друга за стимулиране на предприемаческите инициативи и за повишаване на жизнения стандарт на населението.

Проектните дейности включват:

  • Изпълнение на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по време на строителството;
  • Строителен надзор;
  •  Авторски надзор;
  • Управление на проекта.

Очакваните резултати с дългосрочно въздействие от изпълнение на проекта са: Социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони, чрез модернизирането на една от най-важните институции, а именно единственото средно училище в община Каварна, в което се обучават ученици до дванадесети клас, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на общината.