Проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна" с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01

Община Каварна стартира проект "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01/13.05.2019г. на стойност 96 559.66 лв. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Продължителност на проекта: 36 месеца

Основната цел на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Каварна и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общинатана, посредством изградена спортна инфраструктура.

Проектните дейности включват:

  • Извършване на строително - монтажни работи за "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ Х-1, кв. 102 по плана на гр. Каварна, община Каварна";
  • Строителен надзор;
  •  Авторски надзор;
  • Управление на проекта.

Очакваните резултати с дългосрочно въздействие от изпълнение на проекта са: Изградена спортна площадка и осигурени условия за спорт на открито, както и осигурена достъпна среда.