Главен регистър за актове за частна общинска собственост за урбанизирана територия