Общински лечебни заведения

kavarnaHospital.jpg

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГР. КАВАРНА

ФСМП гр. Каварна се намира на приземния етаж в сградата на „МБАЛ – Каварна” ЕООД. Предмета на дейност е оказване на спешна медицинска помощ на нуждаещи се граждани от община Каварна. Разполага с шокова зала, снабдена с централна кислородна инсталация.
   Във филиала работят 5 лекари, 3 фелдшери и 4 медицински сестри, 6 шофьора и 2 санитарки.

За контакти:
   Адрес: 9650 гр. Каварна
               Община Каварна
               Област Добрич
              ул. “Васил Левски” № 36

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – КАВАРНА” ЕООД

„Медицински център I – Каварна” ЕООД функционира от 2000 година с предмет на дейност – оказване на специализирана доболнична медицинска помощ.

   Разкрити са следните кабинети:
   - Неврологичен кабинет;
   - Акушеро - гинекологичен кабинет;
   - Кардиологичен кабинет;
   - Хирургичен кабинет;
   - УНГ - кабинет;
   - Офталмологичен кабинет;
   - Педиатричен кабинет;
   - Ортопедичен кабинет;
   - Дерматологичен кабинет;
   - Психиатричен кабинет;
   - Ендокринологичен кабинет;
   - Клинична лаборатория;
   - Образна диагностика и рентгенови изследвания;

   В Медицински център - Каварна работят още 5 семейни лекари – общопрактикуващи лекари и 2-ма лекари по дентална медицина, които са наематели.

За контакти:
   Адрес: 9650 гр. Каварна
              Община Каварна
              Област Добрич
              ул. “Васил Левски” № 36

   Тел: 0570 / 8 21 03

   http://mc.kavarna.bg/

 

„МБАЛ - Каварна” ЕООД гр. Каварна

  „МБАЛ - Каварна” ЕООД разполага с 60 легла и 100 души персонал. Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла.

МБАЛ – Каварна” ЕООД осъществява следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;

 2. родилна помощ;

 3. рехабилитация;

 4.  диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар от дентална медицина от други лечебни заведения;

 по следните медицински специалности:

 1. Вътрешни болести

 2. Кардиология

 3. Акушерство и гинекология

 4.  Нервни болести

 5. Хирургия

 6. Педиатрия

 7. Образна диагностика

 8. Клинична лаборатория

 9. Физикална и рехабилитационна медицина

 10. Анестезиология и интензивно лечение

Лечебната дейност се осъществява в следните структури с първо ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти:

Отделения с легла: 5 отделения с 60 легла 

 1. Отделение по вътрешни болести, където се осъществява дейност и по медицинска специалност кардиология;

 2. Отделение по акушерство и гинекология, където се осъществява дейност и по неанотология;

 3. Отделение по нервни болести;

 4. Отделение по хирургия, където се осъществява дейност и по анестезиология и интензивно лечение;

 5. Отделение по педиатрия.

Отделение без легла: Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Клинико-дигностични структури/лаборатории

 1. Клинична лаборатория

 2. Образна диагностика

За контакти:
   Адрес: 9650 гр. Каварна  Община Каварна Област Добрич   ул. “Васил Левски” № 36
   Тел.: 0570 / 8 21 45 - управител
           0570 / 8 31 61 - централа
   E-mail: mbal_kvn@abv.bg
   web: http://www.mbal-kavarna.com/