Административни услуги

5003 Заявление на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за разглеждане на инвестиционни проекти на експертен съвет

20.06.2019

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (ОПС) 3. Виза за проектиране  4. Три копия от инвестиционния проект, а именно: а/ АС част б/ СК част в/ В и К част г/ Ел  д/ ОВК  е/ част Геодезия  ж/ част ПБЗ з/ Геология /ИГП/ и/ Технология к/ Статически изчисления л/ озеленяване м/ част ЕЕ н/ Оценка за...

5004-Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Нотариален акт 3. Решение на ПК-Каварна 4. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/. 5. Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“ 6. Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“ 7. Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на...