Устройство на територията и общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на Община Каварна за  управлението  на общинската собственост  за периода  2019 – 2023 г. Приета с Решение № 37 по протокол № 6 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 28.01.2020 г.

Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Приета с решение № 215 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Каварна от 26.01.2021 г., допълнена с решение № 230 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Каварна от 26.02.2021 г.; допълнена с решение № 253 от заседание на Общински съвет – Каварна от 23.03.2021 г.; допълнена с Решение № 269 от Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Каварна от…

Земеделска земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОБЩИ ПРАВИЛА 1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми. 2. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земята им археологически обекти, културни ценности,…

Пасища и мери

Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от ОПФ и ДПФ- чл.37и от ЗСПЗЗ • Правоимащи лица – на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с регистрирани животни, които нямат данъчни задължения , както и към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд , общинския поземлен…

Контакти

За контакти: Отдел "Устройство на територията и инвестиции" Телефони: 0570 81822 0570 81811 Отдел "Общинска собственост " Телефони: 0570 81819