Обяви и съобщения

Съобщение до "Планидо" ЕООД

Обяви и съобщения | 28.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на „Планидо“ ЕООД представлявано от Георги Григоров, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.600.159 по КККР на с. Топола, община Каварна, област...

Съобщение до Желязко Тодоров

Обяви и съобщения | 24.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Желязко Тодоров, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 12173.501.192  по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за подробен...

Съобщение до Доминика Крисцио

Обяви и съобщения | 23.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Доминика Крисцио, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 12173.501.9515  по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за...

Обявление за издадена Заповед № 279/14.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 15.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 279/14.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 11003.501.411 по КК и КР на с. Видно, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 275/11.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 14.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 275/11.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IX в кв. 13 по РП на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 274/11.03.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 14.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 274/11.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КК и КР на с. Вранино, общ. Каварна.

Съобщение до Теодор Вълканов

Обяви и съобщения | 11.03.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Теодор Вълканов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.79 по КККР на с. Камен бряг, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Обявление за издадена Заповед № 270/10.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 11.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 270/10.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с 15 бр. нови СБС, електрозахранена с кабелна линия от КТП № 2 Топола и електромерни табла тип...

Обявление за издадена Заповед № 269/10.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 11.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 269/10.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ ХLI в кв. 5 по РП на, гр. Каварна, общ. Каварна.