Обяви и съобщения

Съобщение до Теодора Аврамова

Обяви и съобщения | 08.03.2022

Община Каварна на основание чл.18 а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Теодора Аврамова, в качеството ѝ на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.623 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 141/04.02.2022...

Обявление за издадена Заповед № 246/01.03.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 07.03.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 246/01.03.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х, УПИ ХII и УПИ XIII в кв. 8 по РП на голф комплекс  „Трейшън клифс голф енд спа...

Обявление за издадена Заповед № 227/25.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 28.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 227/25.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушно кабелно елетрозахранване на вилни сгради от МТП № 3 Топола до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 72693.510.498 идентичен...

Обявление за издадена Заповед № 223/24.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 25.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 223/24.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХIII в кв. 328 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 222/24.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 25.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 222/24.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХIII-499 в кв. 83 по РП на СО Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 221/24.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 25.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 221/24.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХIII и УПИ XIV в кв. 15 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 160/08.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 09.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 160/08.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХХ-497 в кв. 29 по РП на СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 159/08.02.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 09.02.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 159/08.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 77044.501.162 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.

Съобщение до „Планидо“ ЕООД

Обяви и съобщения | 07.02.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на „Планидо“ ЕООД представлявано от Георги Григоров, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.600.159 по КККР на с. Топола, че е изработен проект за...

Публичен търг с явно наддаване на 24.02.2022 г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 07.02.2022

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 24.02.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на, част от имот - публична общинска собственост, помещение № 2А по схема за на разположение със светла площ от 30,25 кв. м. в част от административна сграда с идентификатор 35064.501.2494.2 по КККР на гр. Каварна., находяща се в...