Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 93/27.01.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 31.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 93/27.01.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 07257.501.486 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 52/18.01.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 18.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 52/18.01.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за ПИ 07257.29.98 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 38/14.01.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 38/14.01.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XVII - 45 в кв. 7 по РП на с. Топола, общ. Каварна.  

Съобщение до Георги Христов

Обяви и съобщения | 17.01.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Георги Христов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.61 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Съобщение до Мартин Бранков

Обяви и съобщения | 17.01.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Мартин Бранков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.57 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Съобщение до Васил Атанасов

Обяви и съобщения | 17.01.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Васил Атанасов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.57 по КККР на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед №...

Съобщение до Теодора Аврамова

Обяви и съобщения | 10.01.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Теодора Аврамова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.623  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за...

Обявление за издадена Заповед № 10/06.01.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 10/06.01.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ LXXVI в кв. 1 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 2/05.01.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 2/05.01.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се отказва да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI, УПИ VII, УПИ X и УПИ XI в кв. 11 по РП на КК „Карвуна“, с. Топола, общ. Каварна.