Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 11.01.2022 год. от 13:15 часа

Обяви и съобщения | 20.12.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1192/16.12.2021 г. обявява на 11.01.2022 год. от 13:15 часа в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на ползване върху следните имоти общинска собственост в землището на с.Българево за риболовни дейности, за срок от 5 /пет/ години: ПИ с идентификатор 07257.28.333 по КККР на с. Българево, общ. Каварна с...

Обявление за издадена Заповед № 1151/07.12.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 09.12.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1151/07.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Трасе на подземна кабелна линия от сграда с идентификатор 77044.501.30.1 преминаваща през ПИ 77044.501.30 и ПИ 77044.501.9502 по...

Обявление за издадена Заповед № 1150/07.12.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 09.12.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1150/07.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 31 в кв. 5 по РП на с. Раковски, общ. Каварна.

Съобщение до Ирина Бранкова

Обяви и съобщения | 29.11.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ирина Бранкова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.58 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Съобщение до Георги Христов

Обяви и съобщения | 29.11.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Георги Христов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.61 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Съобщение до Мартин Бранков

Обяви и съобщения | 29.11.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Мартин Бранков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.57 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение...

Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 29.11.2021

ОБЩИНА КАВАРНА Със Заповед 1054/ 25.11.2021 г. обявява търг на 16.12.2021 год. от 14:00 часа в заседателната залата на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на вещи (МПС) - частна общинска собственост. Обект на търга са: № Наименование Марка Модел Начална тръжна...

Пубчен търг с явно наддаване на 15.12.2021 год. от 14:15 часа

Обяви и съобщения | 19.11.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1028/19.11.2021 г. обявява на 15.12.2021 год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот идентификатор 35064.501.4312 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, едно, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и...

Публичен търг с явно наддаване на 15.12.2021 год. от 14:30 часа

Обяви и съобщения | 19.11.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1027/19.11.2021 г. обявява на 15.12.2021 год. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.439 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, девет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 384 кв.м. (триста осемдесет и...