Обяви и съобщения

Публичен търг с явно с наддаване на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АОС № 2/09.06.1995г., с площ  от 32 кв.м., цялата с площ от 91 кв.м., находяща се в...

Съобщение на Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.07.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 693/13.07.2016 г

Обяви и съобщения | 13.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 693/13.07.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.