Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 1/05.01.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 10.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1/05.01.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XIV-55 в кв. 14 по РП на с. Божурец, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 1225/29.12.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 05.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1225/29.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II - 142 в кв. 17 по РП на с. Селце, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 1220/23.12.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 05.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1220/23.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ V в кв. 33 по РП на СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 1219/23.12.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 05.01.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1219/23.12.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VI в кв. 13 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна.

Публичен търг с явно наддаване на 03.02.2022 год. от 15:00 часа

Обяви и съобщения | 04.01.2022

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1213/22.12.2021г. обявява на 03.02.2022 год. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.3205 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, три, две, нула, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра), УПИ...

Публичен търг с явно наддаване на 03.02.2022 год. от 14:45 часа

Обяви и съобщения | 04.01.2022

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1210/22.12.2021г. обявява на 03.02.2022 год. от 14:45 часа в Заседателната зала на Община Каварна  на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9840 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, девет, осем, четири, нула) по КККР на гр. Каварна, с площ от 361 кв.м. (триста шестдесет и един...

Публичен търг с явно наддаване на 03.02.2022 год. от 14:30 часа

Обяви и съобщения | 04.01.2022

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1209/22.12.2021г. обявява на 03.02.2022 год. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9947 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, девет, девет, четири, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 732 кв.м. (седемстотин тридесет и...

Публичен търг с явно наддаване на 03.02.2022 год. от 14:15 часа

Обяви и съобщения | 04.01.2022

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1208/22.12.2021г. обявява на 03.02.2022 год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.3481 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, три, четири, осем, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 643 кв.м. (шестстотин четиридесет и три...

Публичен търг с явно наддаване на 03.02.2022 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 04.01.2022

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 1207/22.12.2021г. обявява на 03.02.2022год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9948 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, девет, девет, четири, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 733 кв.м. (седемстотин тридесет и три...

Покана за обществено обсъждане на ТУП /ОУП/, в частта му за ПИ 35064.118.42 по КК на гр. Каварна

Обяви и съобщения | 30.12.2021

На основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ, Ани Костова в качеството си на управител на „Агродес“ ЕООД, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ТУП /ОУП/, в частта му за ПИ 35064.118.42 по КК на гр. Каварна, ще се проведе обществено обсъждане на същия. Цялата документация е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 ч. до...