Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на Община Каварна за  управлението  на общинската собственост  за периода  2019 – 2023 г.

Приета с Решение № 37 по протокол № 6 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 28.01.2020 г.